„Петрокелтик“ С.А.Р.Л. възобнови търговските си отношения с „Дексиа България“ ООД
На 13.11.2017 г. на уеб страницата на Петрокелтик Сарл бе публикувано прессъобщение, че търговските отношения с „Дексиа България“ ООД се прекратяват поради съмнения за нелоялна практика от страна на „Дексиа България“ ООД в нарушение на българското законодателство и Директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета за предотвратяването и използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, поради деклариране на неверни обстоятелства, поради недобросъвестност и извършване на неправомерни действия, в нарушение на договора с Петрокелтик Сарл.
Ръководството на Петрокелтик Сарл изразява мнение, че твърденията в публикацията от 13.11.2017 г. за наличие на съмнения по отношение на действията на „Дексиа България“ ООД са били необосновани и непочиващи на конкретни данни. Дружеството „Дексиа България“ ООД е коректен, надежден и добросъвестен партньор на Петрокелтик Сарл. Предвид това, с оглед продължаване и поддържане на добрите търговски взаимоотношения между двете дружества и предвид високата репутация на „Дексиа България“ ООД като един от първите и основни търговци на природен газ в страната, Петрокелтик Сарл сключи с „Дексиа България“ ООД нов дългосрочен договор за доставка на природен газ.“